Odštampajte ovu stranicu

Obuka, kurs i prekvalifikacija za konfekcionara kože i krzna

Za polaznike koji nisu radili na poslovima konfekcionara kože i krzna i žele da se obuče

Osposobljavanje za konfekcionara kože i krzna podrazumeva obuku gde se kandidat obučava za izradu šablona po kojima se vrši krojenje, priprema i šivenje predmeta od kože ili krzna. Kandidat se obučava da u svom radu koristu svoju maštu i kreativnost za izradu odevnih predmeta od kože i kruzna u različitim kombinacijama, zavisno od faze rada služi se različitim alatima. Primenjuje mere bezbednosti i zaštite na radu.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u krznarskim radonicama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima konfekcionara kože i krzna. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za konfekcionara kože i krzna, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

  1. Tehnologija zanimanja za konfekcionara kože i krzna
  2. Osnovi struke
  3. Bezbednost i zaštita na radu
  4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za konfekcionara kože i krzna sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima konfekcionara kože i krzna.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima konfekcionara kože i krzna - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima konfekcionara kože i krzna, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima konfekcionara kože i krzna najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za konfekcionara kože i krzna sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima konfekcionara kože i krzna.

Srodni kursevi