Odštampajte ovu stranicu

Obuka, kurs i prekvalifikacija za lovočuvara

Za polaznike koji nisu radili na poslovima lovočuvara i žele da se obuče

Osposobljavanje za lovočuvara podrazumeva obuku na šumskim gazdinstvima gde se kandidat najpre upoznaje sa zakonskim propisima iz ove oblasti. Kandidat se zatim upoznaje sa reonom lovišta, vrstama divljači (dlakava divljač, pernata divljač), kapacitetom lovišta, stanovnicima šume, bolestima i zdravstvenom zaštitom divljači.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u šumskim gazdinstvima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima lovočuvara. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja, Osnovi struke za lovočuvara i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:

  1. Tehnologija zanimanja
  2. Osnovi struke za lovočuvara
  3. Bezbednost i zaštita na radu
  4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za lovočuvara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima lovočuvara.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima lovočuvara- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima lovočuvara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima lovočuvara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za lovočuvara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima lovočuvara.

Srodni kursevi